เปิดอบรมหลักสูตร Permit To Work System : ระบบใบอนุญาตทำงาน เพื่อความปลอดภัย

บริษัท พอสสิเบิล แอตติจูด จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Permit To Work System หรือ ระบบใบอนุญาตทำงาน เพื่อความปลอดภัย
ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม เดอะ คอนเนคชั่น (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว)

อบรมหลักสูตร Permit to work

หลักการและเหตุผล

จากกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น
และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 ที่กําหนดว่าเมื่อมีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือ ตรวจสอบเครื่องจักร
นายจ้างต้องจัดให้มีระบบ วิธีการ มิให้เครื่องจักรนั้นทํางาน

“Permit To Work”
เป็นส่วนหนึ่งของระบบ วิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักร หรือระบบต่างๆ
ทํางานโดยไม่ตั้งใจ ตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด

นอกจากนี้ “Permit To Work” ยังเป็นส่วนสําคัญของระบบการบริหารงานความปลอดภัย
ที่จะเป็นตัวกําหนดว่าจะสามารถดําเนินงานนั้นๆ
ได้ด้วยความปลอดภัยได้อย่างไร

การจะมีระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
ต้องมีการกําหนดแนวทางที่จะมั่นใจได้ว่า
ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีการขออนุญาต
ทุกคนทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
และมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวเหล่านั้น
โดยนํามาตรการป้องกันอันตรายที่เหมาะสมมาใช้แล้ว
จึงมีการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

บริษัท พอสสิเบิล แอตติจูด จำกัด ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “Permit To Work”
เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรของท่าน

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Permit To Work

- เพื่อนำไปใช้ภายในหน่วยงานหรือ โรงงานอุตสหกรรมต่างๆ

- เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินอันตรายของงานแต่ละประเภท

- เพื่อพิจารณาว่างานใด ที่ควรใช้ “Permit To Work”

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงาน “Permit To Work”
และนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงได้

- เพื่อให้ทราบถึงอันตรายจากการไม่มีระบบ Permit To Work

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. “Permit To Work” คืออะไร?

2. วัตถุประสงค์และหลักการทํางานของระบบ Permit To Work

3. กฎหมายหรือข้อกําหนดที่บังคับให้ต้องมีระบบ Permit To Work

4. การประเมินความเสี่ยงโดย JSA ของงานแต่ละประเภทเพื่อแนบ Permit To Work

5. การทำ Tool Box Meeting ก่อนเริ่มงาน

6. การจัดทำใบรับรองสำหรับงานเฉพาะทางเพื่อแนบ Permit To Work

7. การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องใน Permit To Work

8. หัวข้อและรายการตรวจสอบที่จําเป็น ในแบบฟอร์มอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
สําหรับงานประเภทต่างๆ และเหตุผลของการกําหนดหัวข้อและรายการตรวจสอบเหล่านั้น

9. ตัวอย่างแบบฟอร์มอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
ทั้งในงานที่มีกฎหมายกําหนดบังคับไว้แล้ว และงานที่ต้องขออนุญาตให้ปฏิบัติงานอื่นๆ

10. ขั้นตอนการดําเนินงาน “Permit To Work” ได้แก่
การขออนุญาต การตรวจสอบ การอนุญาต การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  และการตรวจสอบระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

11. การสื่อสารที่จําเป็นสําหรับในระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงงาน

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

- ผู้รับผิดชอบระบบการบริหารงานความปลอดภัย
- ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานฝ่ายผลิต
- หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน Supervisor ช่างซ่อมบํารุง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยากร

คุณ อนุวัต หมินหมะ

คุณวุฒิการศึกษา
2003 – 2004 Bachelor Degree of Industrial Engineering, Kasem Bundit University.
2001 – 2002 Diploma of Production Technology, Pattani Vocational and Industrial College.
1998 – 2000 Vocation of Machine Shop, Yala Technical College.

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

- Training Course Crane Instructor
- Training Course Chemical spill
- Training Course Contractor management
- Training Course Safety Instructor
- Training Course of Advance Fire Fighting by NPC S&E
- Scaffolding Inspector by Engineering Institute of Thailand
- Training Course of Crane Inspector by Engineering Institute of Thailand
- POKA-YOKE by Thailand Product Activity Institute
- Safety Electrical System Inspector by Thai-Japan of Technology
- Technical Fight Fighting by NPC S&E and Fire Fighting Intermediate by TPTI.
- Training Course of Safety Officer Professional certificate level 42hrs. by Ministry Of Labor Thailand.
- Training Course of Confined space (Approver, Controller, Rescue and Operator) by NPC S&E.
- Training Course of Scaffolding Inspector Cert. by Trainer at Rayong
- Safety for Crane working Cert. by Trainer at Rayong,
- HAZMAT Basic & Response Cert. by Chevron
- ISO 9000, ISO 14000, TIS 18000 by NPC
- Training Course of Welder & Fitter in Petroleum industrial Course 7 Month Detail – P&ID, ISO
- Maintenance & Clean up vessel by Skill Development Institute.12 Songkhla Province. & BP
- Training Course of Safety Officer Professional certificate level 192 hrs. by Ministry Of Labor Thailand

 

วันที่อบรม : 14 มกราคม พ.ศ. 2559

เวลา : 9:00 – 16:00 น.

สถานที่ : ห้องประชุม เดอะ คอนเนคชั่น
เดอะคอนเน็คชั่นเป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว หน้าอาคารจอดรถ 9 ชั้นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว

ชำระเงิน permit to work

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

สมัครเข้าอบรมโดย
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรม

ข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลบริษัท - กรณีบริษัทส่งอบรม
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
บริษัทเป็น
เลขที่ลำดับสาขา

 

2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ติดต่อ 083-5868772

Comments are closed.